تعمیر و نگهداری چیلر

خدمات تعمیر و نگهداری چیلر حرفه ای

 تعمیر نگهداری پیشگیرانه مهمترین امر در راستای بهره برداری و راهبری سیستم می باشد بدین معنی که با نگهداری منظم و طبق برنامه از خرابی های احتمالی و خسارت جلو گیری می شود.